รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานจัดการกลยุทธ์
 • เปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 ตุลาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  18 มกราคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  18 มกราคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคการศึกษาและสามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด หรือ สาขาการตลาดดิจิทัล 
  ๒. มีประสบการณ์ด้านการตลาด ๑ - ๓ ปี
  ๓. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
  ๔. มีประสบการณ์ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ๕. สามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ๖. มีทักษะการวางแผนกลยุทธ์และการใช้สื่อดิจิทัล
  ๗. มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้
  ๑) IELTS (Academic Module)             คะแนนไม่ต่ำกว่า      ๓  คะแนน  หรือ
  ๒) TOEFL IBT (Internet Based)          คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๒๙  คะแนน  หรือ
  ๓) TOEFL – ITP                               คะแนนไม่ต่ำกว่า  ๓๙๐  คะแนน  หรือ
  ๔) TOEFL – CBT                             คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๙๐  คะแนน  หรือ
  ๕) TOEIC                                        คะแนนไม่ต่ำกว่า  ๔๐๐  คะแนน  หรือ
  ๖) MU GRAD Test                            คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๖  คะแนน  หรือ
  ๗) MU-ELT                                      คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๕๖  คะแนน  
  ๘. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. วางแผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงานด้าน Digital Marketing ในทุกช่องทาง เช่น Facebook, Line, Mobile, Application, Youtube, Website, Google Adwords และ SEO เป็นต้น
  ๒. วิเคราะห์ Target Group เพื่อหาความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ในการทำ Content
  ๓. ศึกษาการทำตลาดของคู่แข่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางการทำตลาด
  ๔. Research บริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์
  ๕. จัดการคำถาม ความเห็น หรือข้อความต่างๆ ในสื่อดิจิทัล
  ๖. ติดตามความเคลื่อนไหว และเสนอแนะแนวทางการปรับรุงสื่อช่องทางต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  ๗. จัดทำรายงานประจำเดือน พร้อมการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน
  ๘. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
  ๒. สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ    ๒๐,๐๙๐   บาท 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :๐-๒๘๘๙-๒๑๓๘ ต่อ ๖๐๗๐-๗๖
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ