รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  19 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  19 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  2. มีความสามารถในการพูด เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมากโดยมีผลคะแนน TOEIC ๖๒๐ คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ ๖ ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT ( Internet Based) ๖๘ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP ๕๒๐ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT ๑๙๐ คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test ๖๐ คะแนนขึ้นไปและเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet
  4. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี
  5. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการประสานงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  68
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  520
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  190
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  620
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  60
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานบริการการศึกษาและประสานงานการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของศูนย์ฯ ประสานงานการรับนักศึกษา สื่อสารข้อมูลด้านการเรียนการสอนและบริการการศึกษาแก่นักศึกษาและอาจารย์ ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวการเรียนการสอนต่าง ๆ ประสานงานกิจกรรมการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร เตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  2. ประสานงานกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น การจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา การจัดการศึกษาภาคสนาม การประสานงานกับองค์กรที่รับนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น
  3. ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ประสานงานการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร จัดส่งเอกสารและข่าวการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้เกี่ยวข้องตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ตอบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแก่ผู้สนใจ จัดหรือร่วมดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ
  4. บันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อการรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
  5. ปฏิบัติงานอื่นของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0813-5 ต่อ 1104 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ