รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  18 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  2 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  2 พฤศจิกายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายกำหนด
  2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่สมัคร หากเป็นเพศชายต้องพ้นจากราชการทหารแล้ว
  3. หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และสามารถใช้โปรแกรม MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, และ AutoCAD ในการเขียนแบบได้
  5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
  6. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่สูบบุหรี่ และติดยาเสพติดให้โทษ
  7. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานระบบประปา   วางแผน และควบคุมดูแลระบบท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำเสีย  มอเตอร์และปั๊มน้ำพุให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก ทำตารางการตรวจสอบ ตรวจเช็คและการบำรุงรักษา และติดต่อประสานงานกับช่างภายนอกในการตรวจเช็ค การซ่อมบำรุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน

  2. งานระบบไฟฟ้า  วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสว่างให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ควบคุมและจัดทำทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุงรักษาและจัดทำตารางในการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงประจำเดือน

  3. งานระบบเครื่องปรับอากาศ ตวางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี ทำตารางในการตรวจสอบ ตรวจเช็คและการบำรุงรักษา และ  ติดต่อประสานงานกับช่างภายนอกในการตรวจเช็ค การซ่อมบำรุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน

  4. งานซ่อมบำรุงรักษา วางแผนบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี จัดทำตารางในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้งานประจำเดือน และ   ทำเอกสารขออนุมัติในหลักการเพื่อซ่อมและบำรุงรักษา

  5.ด้านอาคารสถานที่ สามารถวางแผนการดูแล บำรุงรักษาอาคาร ทำเอกสารเพื่อขออนุมัติในหลักการเพื่อซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา

  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.การคัดเลือกใบสมัคร

  2.สอบข้อเขียน

  3.สอบสัมภาษณ์

  หมายเหตุ ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการถือว่าเป็นผลสิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน      23,440  บาท 
  • คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน      20,090  บาท 

  (ค่าประสบการณ์หากมีประวัติการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิศวกร)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002361
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ