รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  17 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  2 ตุลาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  งานสารบรรณ งานธุรการ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป

  1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบ ร.ด. ปี 3)

  2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications)

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป, สาขาการตลาด, สาขาเลขานุการ, สาขาบัญชี

  2. สามารถปฏิบัติงานเอกสาร ประสานงาน และโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้

  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ             MS Excel, MS-Word และ Internet ได้ในระดับดี

  4. มีจิตบริการ (Service Mind) มีความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความอดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร

  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานสารบรรณ เกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสาร การทำลายเอกสาร

  2. งานธุรการ เกี่ยวกับการร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ  

  3. งานจัดการด้านเบิกจ่าย ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน

  4. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติเบื้องต้นตามใบสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ได้แก่ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท

  การรักษาพยาบาล  สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน

  สวัสดิการต่างๆ      สำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002308-14
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :