รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป (รับเฉพาะเพศชาย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สาขากายภาพบำบัด
 • เปิดรับสมัคร :
  23 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  9 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  21 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6) 
  2. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น : ต้องมี สด.8 หรือ สด 43 มาแสดงในวันที่ส่งใบสมัครงาน)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. 2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

  **ผู้สนใจ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์หรือมาเขียนใบสมัครได้ที่ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช** โดยเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
  4. สำเนา สด.8 หรือ สด.43 1 ใบ
  5. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับ - ส่งผู้ป่วย
  2. ทำความสะอาด
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 8,690 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
  3. ค่าล่วงเวลา

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ