รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน/พัสดุงานการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  25 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  24 ธันวาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ทั้งนี้นับจากวันประกาศรับสมัคร
  4. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขา การศึกษา ครุศาสตร์ สถิติ บริหาร (ด้านงานการศึกษา) จิตวิทยา ศิลปะศาสตร์ (ด้านงานการศึกษา) บริหารการศึกษา การบัญชี การเงินการธนาคาร หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. หากมีประสบการณ์งานด้านการเงิน/งานการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) ได้เป็นอย่างดี
  7. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  8. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำหนังสือราชการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา ได้แก่ หนังสือขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่าย/เบิกจ่าย ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม ฯลฯ
  2. จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายรายวิชาบรรยาย ปฏิบัติการ และฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
  3. จัดทำงบประมาณต้นทุนรายได้ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร
  4. บริหารจัดการและดำเนินการจัดหาจัดซื้อ/จัดจ้าง สิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
  5. บริการยืม-คืนพัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน งานวิจัย การสอบปฏิบัติ
  6. ให้คำปรึกษา แนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
  7. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของงานการศึกษา
  8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบปฏิบัติ      
  2. สอบสัมภาษณ์             
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี 15,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ