รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเอกสารสนเทศ (งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
 • เปิดรับสมัคร :
  28 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  25 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  25 พฤศจิกายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถและประสบการณ์ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดการข้อมูล รวมทั้งการจัดโครงการและกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูลและการเขียนผลงานทางวิชาการ (หากมีประสบการณ์ในการทำงานดังกล่าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4.  มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี อาทิ MS-Office, Adobe Program, Joomla,Wordpress
  5.  มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสืบค้นฐานข้อมูล และสามารถจัดทำคู่มือแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล
  6. มีมนุษยสัมพันธ์สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้และมุ่งมั่นในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้า
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานด้านจัดการฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล และการเขียนผลงานทางวิชาการ พร้อมการทำ                 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม

  ๒. ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวม จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ    

  สืบค้น และประชาสัมพันธ์ทรัพยากรที่มีให้บริการ

  ๓. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานบริการสารสนเทศ ได้แก่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าบริการวารสาร

  และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

  ๔. ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บประมวลผลและเตรียมการนำเสนอข้อมูลสถิติ  รวมทั้งการประเมินผลการ

  ปฏิบัติงานโครงการต่างๆ

  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

  และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร (ถ้ามี)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔๐ บาท

  - คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ