รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่พยาบาลทางสัตวแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
 • เปิดรับสมัคร :
  28 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  23 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  30 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ธันวาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.อายุตั้งแต่ 20-35ปี สัญชาติไทย

  3.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสัตวบาล เทคนิคการสัตวแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลสุขภาพสัตว์ ตรวจรักษาสัตว์

  2.ประสานงาน ให้คำปรึกษาและแนะนำ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์ระหว่างเจ้าของสัตว์และสัตวแพทย์

  3.ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของคนงานที่ทำหน้าที่พยาบาลสัตว์ป่วย

  4.เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ให้พร้อมในการตรวจรักษาและวินิจฉัย

  5.ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ต่างๆ

  6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000.- บาท

  สวัสดิการ

  -การรักษาพยาบาล(สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  -ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

  -เงินเพิ่มพิเศษ(โบนัส) (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  -เงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  -ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ