รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยที่เทียบเท่าหอผู้ป่วย)
 • จำนวน :
  24 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  2 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในตำแหน่งพยาบาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการพยาบาล  

  2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล จากสภาการพยาบาล

  3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งพยาบาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี   

  4. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการหรือให้การรับรอง กรณียังไม่ผ่านการอบรม หากได้รับคัดเลือก จะแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรบริหารภายใน 1 ปี

  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลภายนอกต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลคะแนนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วางแผน และ/หรือนิเทศการวางแผนการพยาบาลแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพโดยใช้กระบวนการพยาบาลให้สอดคล้องกับแผนการรักษา และความต้องการของผู้ป่วยแต่ละบุคคล

  2. จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภาระงานตลอดช่วงระยะเวลาการเปิดบริการ

  3. มอบหมายและติดตามประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

  4. จัดการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในหอผู้ป่วย/หน่วยงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี หรือ ปรึกษาผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

  5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพทั้งภายในและภายนอกหอผู้ป่วย/หน่วยงาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการพยาบาลอย่างปลอดภัย รวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสม

  6. กำกับดูแลป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคตามข้อปฏิบัติของหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

  7. เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 

  8. จัดระบบบริการและควบคุมคุณภาพการพยาบาลในหอผู้ป่วย/หน่วยงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องรวมถึงการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

  9. รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดต่าง ๆ ตามนโยบายของงานฯ / ฝ่ายฯ / ภาคฯ / คณะฯ

  10. จัดทำงบประมาณ เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ที่จำเป็นในหอผู้ป่วย/หน่วยงานให้เพียงพอและเหมาะสม

  11. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทุกระดับในหอผู้ป่วย/หน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติของฝ่ายการพยาบาลและคณะฯ  

  12. จัดการให้มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

  13. จัดการให้บุคลากรทุกระดับมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของฝ่ายการพยาบาล

  14. ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คัดเลือกจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงานตามเอกสารในใบสมัครเบื่้องต้น

  2. คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090  บาท

  *หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์สวัสดิการ

  1. ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

  2. ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)  

  3. ตรวจสุขภาพประจำปี 

  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

  6. สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 

  7. ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร  

  8. โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ 

  9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้) 

  10. ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร

  11. รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า  

  12. เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 

 • หมายเหตุ :
  http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 153
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :