รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาต่อเนื่อง
 • เปิดรับสมัคร :
  6 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  6 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านผลิตสื่อวีดิทัศน์ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  

  2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  3. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร  

  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดทำแผนการดำเนินงานหน่วยผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาต่อเนื่อง และปรับปรุงเอกสาร เก็บรวบรวมสถิติและรายงานผลการดำเนินงาน  

  2. ควบคุมการถ่ายทำ และบันทึกสื่อวีดิทัศน์การประชุมวิชาการ การอภิปราย การสัมมนา การทำหัตถการในห้องผ่าตัด และการผลิตสื่อทางการแพทย์ต่าง ๆ 

  3. ควบคุมการถ่ายทำ และบันทึกสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนงานประชุม วิชาการทางระบบ Teleconference

  4. ตัดต่อและผลิตสื่อวีดิทัศน์ทางการแพทย์เพื่อการศึกษาต่อเนื่อง

  5. บันทึกภาพนิ่งกิจกรรมการเรียนการสอนและการประชุมหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  6. วางแผนและพัฒนากระบวนการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ทางการแพทย์ เพื่อการศึกษาต่อเนื่อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบสัมภาษณ์

  2. สอบปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท  

  2. ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

  3. ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)

  4. ตรวจสุขภาพประจำปี

  5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

  6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

  7. สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน

  8. ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร  

  9. โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ

  10. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)

  11. ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร

  12. รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า

  13. เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :