รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยคลังผู้ป่วยเเละผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
 • เปิดรับสมัคร :
  7 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  28 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ธันวาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  30 พฤศจิกายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – มัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6)

  2. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบ, ขยัน, อดทน,ซื่อสัตย์, มีความละเอียดรอบคอบ และตรงต่อเวลา

  4. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่าที่มารักษาทางทันตกรรม การให้ข้อมูลการรักษา การบริการต่างๆ แก่ผู้ป่วยที่มาติดต่อสอบถาม และบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบ SSB  เพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปยังคลินิกต่างๆ                           

  2.ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  และรับคำร้อง ประสานงานเกี่ยวกับการขอเอกสาร

  3. จัดเตรียมเอกสาร และตรวจสอบวัสดุ และครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้ภายในหน่วยงาน

  4. ดำเนินงานรับ – ส่งผ้ากับบริษัทภายนอก และบันทึกสถิติประจำเดือนเพื่อประกอบการตรวจสอบ

  5. ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาตนเอง

  6. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                      8,690 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500  บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                 

  - ตรวจสุขภาพประจำปี  

 • หมายเหตุ :
  เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ