รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารงานวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารงานวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสานงาน 1-3ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานวิจัย

  2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัย

  3. ประสานงานจัดการประชุม

  4. เตรียมเอกสาร ข้อมูล ในการประชุม

  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • เพศหญิง-ชาย
  • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ทำงาน ๑-๓ ปี
  • มีอายุไม่เกิน ๓๕ปี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ประกันสังคม

  ประกันสุขภาพกลุ่ม

  กองทุนสำรองเลี้นงชีพ

 • หมายเหตุ :
  Send resume : msmu.mahidol@gmail.com
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002525 ต่อ 1106, 1130, 1131 หรือ 088-883-6847
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ