รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักตรวจสอบภายใน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์ตรวจสอบภายใน
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  16 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  29 ธันวาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านการบัญชีหรือบริหารธุรกิจ
  2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ในระดับดี
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                IELTS (Academic Module)      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓   คะแนน หรือ

                TOEFL-IBT (Internet Based)    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

                TOEFL-ITP                          คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

                TOEFL-CBT                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

                TOEIC                               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

                MU GRAD Test                    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ

                MU - ELT                           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

        4. มีความสามารถในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี

        5. มีความขยัน ใฝ่รู้ อดทน เรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบการวิเคราะห์คำนวณ

        6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ในลักษณะเป็นโครงการได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการตรวจสอบตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  2. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  เลื่อนวันสัมภาษณ์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6097-8 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :