รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานบริการ (งานบริการทั่วไป , งานทำความสะอาด)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาชีววิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  16 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอยปลาย
  2. สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 ,  ใบ สด.8)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานบริการทั่วไป

  1. ซื้อและช่วยจัดเตรียมตัวอย่างสดที่ใช้ในวิชาปฏิบัติการ

  • - SCBI 208 Invertebrates Zoology , SCBI 305 Vertebrate Zoology
  • SCBI 352 Microtechnique in Biology

  2. อำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ และอาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ ชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตศาลายา

  3. ช่วยโรเนียว และคัดแยกข้อสอบวิชาปริญญาตรี

  4. จัดเตรียมอาหารว่าง และอาหารกลางวันสำหรับการประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ

  5. จัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ

  6. ทำความสะอาดอุปกรณ์ และสถานที่หลังจากการใช้งาน

  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  งานทำความสะอาด (ตึก N ชั้น 4 และชั้น 5 , ตึก R ชั้น 4)

  1. งานทำความสะอาดห้องหัวหน้าภาควิชา ห้องธุรการ และห้องพักอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา

  2. งานทำความสะอาดห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา

  3. งานทำความสะอาดห้องปฏิบัติการกลาง

  4. งานทำความสะอาดห้องปฏิบัติการวิจัย

  5. งานทำความสะอาดห้องเรียน และห้องปฏิบัติการเรียนการสอน

  6. งานทำความสะอาดห้องพักนักศึกษาบัณฑิต

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 8,690.- บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500.- บาท

 • หมายเหตุ :
  สมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (สมัครงาน)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015026, 022015251
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :