รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พี่เลี้ยง
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  19 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ดูแลเด็กปฐมวัย หรือเด็กเล็ก อย่างน้อย 6 เดือน
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ หญิง อายุ18 - 45 ปี  
  2. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
  3. มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้ดี 
  4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา หรือทำงานเป็นกะได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแลเลี้ยงเด็กอายุ 3 เดือน ถึง 3 ปีครึ่ง ให้เหมาะสมกับวัย  
  2. ให้การปฐมพยาบาลพื้นฐานและควบคุมป้องกันการติดเชื่อในเด็ก
  3. เตรียมอาหารให้นมเด็ก  
  4. ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ต่างๆ และของเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
  5. ให้ความร่วมมือผู้เข้ามาทำงานศึกษาดูงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
  6. เขียนและบันทึกรายงานประจำวัน ประจำเดือนของเด็กที่ตนเองรับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ปกครองทราบ
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย และการพัฒนาศักยภาพตนเอง
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ม.6  8,690 บาท  
  • เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท  
  • เงินค่าโอที ขึ้นอยู่กับการจัดเวรของแต่ละเดือน  
 • หมายเหตุ :
  สมัครด้วยตนเอง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :