รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (วางแผนอัตรากำลัง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานทรัพยากรบุคคล
 • เปิดรับสมัคร :
  19 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  19 พฤศจิกายน 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารรัฐกิจ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์                                

  ๒. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

  ๓. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

   ๔. มีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์อัตรากำลัง หรือโปรแกรม SAP (module HR)  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.เนินการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง

  ๒.ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่ง

  ๓.ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนย้าย การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

  ๔ดำเนินการเกี่ยวกับการพ้นสภาพ และการเลิกจ้าง

  ๕.ดำเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ

  ๖.ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  ๗.ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทุกประเภท

  ๘.ดำเนินการเกี่ยวกับจ้างต่อ ขยายระยะเวลาการจ้าง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

  ๒. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :