รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาเขตศาลายา งานโสตและเทคโนโลยีการศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  22 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  24 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและบริหารจัดการเว็บไซต์  การผลิตบทเรียนออนไลน์ การใช้งาน Learning Management System  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การออกแบบสื่อต่างๆ 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงาน 
  • งานด้านการผลิตสื่อบทเรียน และพัฒนาระบบบทเรียนออนไลน์
  • งานด้านการออกแบบและบริหารจัดการเว็บไซต์
  • งานด้านการออกแบบสื่อออนไลน์

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก
  • สอบข้อเขียน
  • สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ
   • ระดับปริญญาตรี อัตรา 20,090 บาท
   • ระดับปริญญาโท อัตรา 23,440 บาท 
   • ประสบการณ์การทำงานตามตำแหน่ง
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  วันวิสาข์ บัวบาน 02-4410909 ต่อ 423
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :