รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ครูช่วยสอน
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
 • เปิดรับสมัคร :
  26 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  2 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  13 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ธันวาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการดูแลเด็ก (ถ้ามี)
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือสาขาอื่นตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก

  2. เพศหญิง

  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ รักงานบริการ และมีจิตอาสา

  4. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  5. สามารถใช้งานโปรแกรม Word, Excel เบื้องต้นได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานดูแลเด็ก  
     1.1รับ – ส่งเด็กจากผู้ปกครอง
     1.2ดูแลเด็กในการทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
     1.3ดูแลและสนับสนุน ให้เด็กทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองอย่างเหมาะสมกับวัย
     1.4จัดอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำวันของเด็ก
     1.5ดูแลความปลอดภัย และความสะอาดเด็กระหว่างวัน
     1.6สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้มีความอบอุ่น เกื้อหนุน ปลอดภัย
     1.7สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
     1.8สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง
     1.9สื่อสารกับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ
     1.10ดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน ของเล่น และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
     1.11พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ
     1.12ประสานงานร่วมกับหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ นักจิตวิทยา 
  นักกิจกรรมบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ นักเทคโนโลยีสาระสนเทศน์ นักพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน 

  2. งานด้านการเรียนการสอน
     2.1เขียนแผนการเรียนการสอน ร่วมกับครูประจำชั้น (ร้อยละ 20) 
     2.2จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 50)
     2.3ช่วยครูประจำชั้นจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรม
     2.4ช่วยครูประจำชั้นประเมิน และบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
     2.5ช่วยครูประจำชั้นออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนในห้องเรียน
     2.6ทำวิจัยในชั้นเรียน

  3. งานธุรการ 
     3.1เช็คสถิติเด็กภายในห้องเรียนที่รับผิดชอบ
     3.2ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปภายในศูนย์ เช่น ตรวจสุขภาพเด็ก ดูแลความปลอดภัยขณะเด็กเล่นสนาม และทำกิจกรรม
     3.3ดูแลความสะอาดของชั้นเรียนที่รับผิดชอบ และตรวจเช็คของใช้ของเด็กในชั้นเรียน

  4. งานบริการ
     4.1เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ ได้แก่ การเป็นผู้ช่วยวิทยากร หรือเป็นผู้ช่วยในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย 
     4.2ให้บริการและสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน ที่เอื้อต่อพัฒนาการเด็ก

  5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
     5.1 เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่สถาบันฯ แต่งตั้ง
     5.2 เข้ารับการอบรม / สัมมนาต่าง ๆ 
     5.3 ช่วยเหลืองานของสถาบันตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการ

  2. ทดสอบการสอน(ภาคปฏิบัติ)

  3. ทดสอบเชาว์ปัญญาที่ไม่ใช่ภาษา (TONI)

  4. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

  สวัสดิการ ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0608 ต่อ 1327
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ