รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเทคนิค (สุขาภิบาล/ปรับอากาศ คุณวุฒิปวส.)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิศวกรรมบริการ
 • เปิดรับสมัคร :
  27 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  8 ธันวาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   

  ๑. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาสาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร และอิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง     

  ๒.อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

  ๓.ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๔.มีสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  ๕.สามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  ๖. มีความรับผิดชอบ

  ๗.รักงานบริการ

  ๘.หากมีประสบการณ์ด้านการด้านการติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงงานระบบปรับอากาศหรือสุขาภิบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. เป็นผู้ควบคุม ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับจ้างงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษางานระบบปรับอากาศ Chiller Plant

  ๒. เป็นผู้ควบคุม ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับจ้างเหมาบริการบำรุงรักษางานระบบปรับอากาศ AHU & FCU (หน่วยจ่ายอากาศกลาง) และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt  Type) พร้อมทั้งตรวจเช็คการทำความสะอาดมอเตอร์แฟนคอล์ย

  ๓. เป็นผู้ควบคุม ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทรับจ้างตรวจเช็คทำความสะอาดถาดรองน้ำและเติมน้ำยาเคมี และทำการตรวจเช็ควิเคราะห์คุณภาพของน้ำ  Cooling  Tower

  ๔. รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษางานระบบระบายอากาศ  ทำการตรวจเช็คทำความสะอาดและตรวจสอบระบบไฟฟ้า

  ๕. รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษางานระบบพัดลมอัดอากาศ   ทำการตรวจเช็คทำความสะอาดและตรวจสอบระบบไฟฟ้า

  ๖. ดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์เกี่ยวกับการทำความเย็นของโรงพยาบาล

  ๗. ดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องครัว

  ๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐บาท ค่าครองชีพ ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :