รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  25 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารหรืองานธุรการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี (กรณีบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน)
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานบริหาร     

      1.1 กำกับ ดูแล การดำเนินงานของหน่วยสนับสนุนทั่วไป และหน่วยสนับสนุนพันธกิจหลักเพื่อสนับสนุนงานพันธกิจภาควิชาฯ

            - ด้านธุรการและงานสารบรรณ ในการรับ-ส่งหนังสือ เอกสาร การโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกองค์กร การพิมพ์งานต่าง ๆ ของภาควิชาฯ เวียนส่งเอกสารทั้ง OPD Ward และบุคลากร ในภาควิชาฯ รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ตามระบบงานสารบรรณ

            - ด้านพัสดุ ในการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องมือแพทย์ การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ การก่อสร้าง/ตกแต่งสำนักงาน

            - ด้านงบประมาณการเงิน ในการจัดทำงบประมาณประจำปีของภาควิชาฯ การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าตอบแทนจากเงินหมวดต่าง ๆ และการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายเงิน กำกับดูแลการเงิน ตำราภาควิชาฯและเงินเข้ามูลนิธิกองทุนต่าง ๆ ของภาควิชาฯ

            - ด้านบุคคล ในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงานการโอนย้าย การลาออกจากราชการ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การลาศึกษาต่อ ประชุมดูงานและเดินทางไปราชการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของบุคลากรภาควิชาฯ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลและร่วมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของบุคลากรภาควิชาฯ

            - ด้านการศึกษา  กำกับเรื่องการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญา กำกับเรื่องการเรียนการสอนหลักสูตรระดับหลังปริญญา

            - ด้านบริการวิชาการ  กำกับดูแลโครงการต่าง ๆ การประชุมวิชาการของภาควิชาฯ

            - ด้านวิจัย  กำกับดูแลผลงานวิจัยของภาค ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาปริญญาโท

  2.  การประสาน/จัดทำแผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์ และโครงการต่าง ๆ ของงานตามพันธกิจภาควิชาฯ

      2.1 วิเคราะห์ ตรวจสอบ คัดกรอง เอกสาร/หนังสือเข้าภาควิชาฯ ก่อนนำเสนอ หัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อให้ได้การปฏิบัติ/ผลงาน ที่ตรงตามเป้าประสงค์ของหนังสือ/เอกสารนั้น โดยไม่เกิดความคลาดเคลื่อนหรือสูญเปล่า

      2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

             - จัดทำแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรภาควิชาฯ

             - กำกับการรวบรวมข้อมูลดัชนีชี้วัดผลงานของภาระงานอาจารย์ที่ทำข้อตกลงกับหัวหน้าภาควิชาฯ

             - ตรวจสอบ/ปรับแก้ ข้อตกลงการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลงานของบุคลากรในสังกัด

       2.3 งานประชุมต่าง ๆ   

             - คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ

             - อาจารย์ภาควิชาฯ

             - งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ

             - ทีมนำทางคลินิก

             - กรรมการอื่น ๆ ของภาควิชาฯ และคณะฯ

       2.4 ประสาน/ดำเนินงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   

  3.  การพัฒนาคุณภาพงาน

        3.1 ช่วย/จัดทำ แบบประเมินตนเองในระบบ คุณภาพด้านต่าง ๆ ของภาควิชาฯ

        3.2 สนับสนุนการเตรียมข้อมูล/เอกสารในการประเมินคุณภาพด้านต่าง ๆ

  4.  งานเลขานุการ

       4.1 การร่างหนังสือชี้แจง/ให้ข้อมูล และทำความเข้าใจในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของงานตามพันธกิจภาควิชาฯ หรือตามที่หัวหน้าภาควิชาฯ มอบหมาย

       4.2 จัดทำวาระการประชุม ตรวจสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ และการประชุมอาจารย์ภาควิชาฯ  

       4.3 การประสานงาน/ประสานข้อมูลต่าง ๆ กับบุคลากร หน่วยงานภายใน และภายนอกภาควิชาฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกจาก คุณสมบัติ  ประสบการณ์ทำงานตามเอกสารในใบสมัครเป็นเบื้องต้น และคณะฯ จะเชิญผู้ที่เหมาะสมมาสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090  บาท

  *หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์สวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
   -  ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
   -  ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
   -  สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสาบันการเงิน
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี  (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • กิจกรรมสันทนาการ งานปีใหม่ งานกีฬาสี
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 153
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :