รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  5 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาพยาธิวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  27 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์วิจัย
  • ดูแลบำรุงรักษาและส่งซ่อมเครื่องมือต่างๆ
  • รับ-ส่ง และดูแลการเบิกน้ำยาควบคุมคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์
  • จัดแยกเอกสารคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่เพื่อการสืบค้นข้อมูล
  • จัดเตรียมข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำเสนอในที่ประชุม พร้อมจัดทำรายงานการประชุมสรุปการประชุม
  • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกภาควิชา
  • จัดพิมพ์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ หนังสือ และเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวช. 12,590 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 965 บาท
 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :