รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี งานบริหารกายภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  27 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในงานขับรถยนต์ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา หรือทำงานเป็นกะได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้บริการขับรถรับ-ส่ง บุคลากร นักศึกษา และผู้ป่วย เพื่อการเรียนการสอน การบริหารของคณะฯ การบริการวิชาการ การประชุม สัมนา ฝึกอบรม ดูงาน และงานอื่นๆของคณะฯ รวมทั้งงานสวัสดิการ
  • ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกรถ หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งผู้รับผิดชอบทันที หากเห็นว่าข้อบกพร่องนี้มีอันตรายต่อการให้บริการต้องไม่นำรถออกมาให้บริการ
  • ทำความสะอาดรถยนต์ที่รับผิดชอบ ทั้งภายนอกตัวรถ และภายในรถให้สะอาดอยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ
  • จดบันทึกระยะทางการขับรถทุกครั้งที่กลับเข้าหน่วยงาน
  • เมื่อนำรถกลับเข้าคณะฯหลังเลิกใช้งานต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังทุกครั้ง
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ม.3 , ม.6 9,400 บาท
  • เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
 • หมายเหตุ :
  สมัครด้วยตนเอง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :