รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคหัวใจ
 • เปิดรับสมัคร :
  27 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ปฏิบัติงานดูแลเปิด-ปิดสำนักงาน ทำความสะอาดห้องพักอาจารย์ ห้องตรวจผู้ป่วย ห้องธุรการ และห้องน้ำ
  • ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วย ทำการเปลี่ยนผ้าปูเตียง เปลี่ยนปลอกหมอน และผ้าคลุมตัวผู้ป่วย และนำไปแลกคืนที่งานบริการผ้า
  • รับ-ส่งเอกสาร ที่ส่งมายังสาขาวิชาโรคหัวใจ
  • ปฏิบัติงานพัสดุ คุรุภัณฑ์ของสำนักงานในการรักษา นำส่ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
  • สนับสนุนงานวิจัย
  • จัดเก็บและแยกขยะ รีไซเคิล เพื่อสะดวกในการนำไปแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
  • ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ม.3 , ม.6 8,690 บาท
  • เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
 • หมายเหตุ :
  สมัครด้วยตนเอง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :