รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา งานบริการวิสัญญีวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  27 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ทำความสะอาดอุปกรณ์ให้ยาระงับความรู้สึก จัดเตรียมชุดให้ยาชาเฉพาะที่ และส่งทำให้ปราศจากเชื้อ
  • จัดเตรียมยาและเครื่องมือพิเศษที่จำเป็นให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน
  • รักษาความสะอาดและจัดระเบียบห้องเครื่องมือวิสัญญีทุกวัน
  • บริการติดต่อประสานงานให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของภาควิชาฯ
  • จัดทิ้งขยะโดยการแยกประเภทเพื่อความปลอดภัยต่อการกำจัด
  • ลงสถิติการใช้น้ำเกลือและวัสดุต่างๆในคอมพิวเตอร์
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ม.3 , ม.6 8,690 บาท
  • เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
 • หมายเหตุ :
  สมัครด้วยตนเอง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :