รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา งานบริหารทั่วไปและธุรการ
 • เปิดรับสมัคร :
  27 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  • คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • เปิด-ปิด สำนักงานภาควิชาฯ พร้อมดูแลการเปิด-ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังใช้งานทุกวัน
  • ดูแลทำความสะอาดในสำนักงาน ห้องประชุม และห้องสุขา
  • จัดเตรียมสถานที่ และจัดเตรียมอาหาร สำหรับการประชุม พร้อมเก็บล้างทำความสะอาดภาชนะ และจัดเก็บให้เข้าที่
  • ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ม.3 , ม.6 8,690 บาท
  • เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
 • หมายเหตุ :
  สมัครด้วยตนเอง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :