รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • จำนวน :
  - อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  27 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  16 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  16 ธันวาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  15 ธันวาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และงานด้านการบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

  2. เพศหญิง

  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง บุคลิกภาพดี และสามารถทำงาน ภายใต้แรงกดดันได้

  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

  5. หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  และงานด้านการบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  โดยย่อ

  1. ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและผู้มารับบริการ

  2. บริการลานจอดรถ แจกบัตรจอดรถ และประทับตราบัตรจอดรถ

  3. ดูแลระบบคีย์การ์ดจอดรถ และตรวจสอบสิทธิการจอดรถ

  4. เก็บข้อมูล และบันทึกสถิติงานด้านการจราจร

   

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์, ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย, ทดลองปฏิบัติงาน 2 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       8,690 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                 

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

   - ฯลฯ            

 • หมายเหตุ :
  เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ