รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างไฟฟ้า
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
 • เปิดรับสมัคร :
  3 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  20 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  25 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ธันวาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านงานช่างไฟฟ้า หรือ (จบสาขาอิเล็กทรอนิค ช่างไฟฟ้า)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  25 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศหญิง/ชาย (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2. มีความสามารถในงานช่างไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  3. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้องบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องและใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  5. สามารถเข้าเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน

  2. ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า และดูแลงานด้านการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  12,285 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  034585102 ต่อ 1010
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ