รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม งานการแพทย์และทันตแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  11 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรฯ
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทันตแพทย์จนเสร็จสิ้นกระบวนการรักษา
  • จัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อมก่อนการรักษา ถ่ายภาพรังสีภายในช่องปาก
  • จัดทำเครื่องมือพิเศษทางทันตกรรมภายในห้องปฏิบัติการ
  • ตรวจสอบสภาพการทำงานของยูนิตทำฟันเครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรมให้สามารถพร้อมใช้งาน
  • ให้คำแนะนำการดูแลสุขอนามัยในช่องปาก และการปฏิบัติตนหลังการรักษาแก่ผู้ป่วยและญาติ
  • เก็บล้างทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้แล้ว และบำรุงรักษายูนิตทำฟัน Night guard, Fluoride tray, Study Model
  • นัดหมาย เลื่อนนัด ซักประวัติและคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนเข้ารับการรักษา
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา ดูแลระบบจัดการนัดหมายใน Rama Application
  • ติดต่อประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น IPD, OPD ต่าง ๆ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์ 
  • สอบภาคปฏิบัติ 2 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 12,590 บาท
  • เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 695 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
   -  ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
   -  ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
   -  สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสาบันการเงิน
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี  (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • กิจกรรมสันทนาการ งานปีใหม่ งานกีฬาสี
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  สมัครงานออนไลน์ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :