รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  11 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้าน Palliative Care/Family Medicine 2 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ แพทยศาสตรบัณฑิต ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตรฯ หรือ อนุมัติบัตร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้คำปรึกษาแก่ทีมสุขภาพในโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
  • ประเมินผู้ป่วยอย่างรอบด้าน จัดการอาการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ให้ข้อมูลด้านโรคและช่วยผู้ป่วยและครอบครัววางเป้าหมายการดูแล รวมถึงการวางแผนการดูแลล่วงหน้า
  • ทำงานร่วมกับแพทย์ที่ขอรับการปรึกษาอย่างใกล้ชิด ให้ข้อคิดเห็นด้านเป้าหมายการดูแลที่เหมาะสมตามสมรรถนะของผู้ป่วยและตามที่ผู้ป่วยและครอบครัวต้องการ
  • ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาทั้งในและนอกโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
  • ส่งเสริมให้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว
  • พัฒนาองค์ความรู้ เป็นวิทยากรจัดอบมให้แก่ทีมสุขภาพในโรงพยาบาล
  • เข้าร่วมสัมมนาประชุมกรณีศึกษาผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ
  • ช่วยพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายพัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ แพทยศาสตรบัณฑิต ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตรฯ หรืออนุมัติบัตร ขั้นต่ำ 28,120 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
  • เงิน พ.ต.ส. 5,000 - 10,000 บาท
 • หมายเหตุ :
  สมัครงานออนไลน์ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :