รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (งานบริการวิจัยและวิชาการ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  24 ธันวาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการ การสนับสนุนงานด้านวิชาการ/ด้านวิจัย หรือการจัดทำฐานข้อมูลโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  55 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในการเชื่อมโยงงานกับภาคส่วนต่างๆ บริหารงานโครงการ การจัดทำแผนงานโครงการ การจัดทำแผนงบประมาณโครงการ
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office, Access, SQL เป็นต้น
  4. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ประสานงาน การสื่อสาร ชอบการทำงานเชิงรุก มี Service Mind มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
   มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
  5. มีความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  7. หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการ การสนับสนุนงานด้านวิจัย/บริการวิชาการ หรือการจัดทำฐานข้อมูลโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินโครงการบริการบริการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
  2. ให้คำปรึกษา/แนะนำการให้บริการรับทำวิจัยและบริการวิชาการ
  3. สร้างความเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญของนักวิจัยกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความร่วมมือการดำเนินการบริการวิจัยและบริการวิชาการ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำระบบเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการวิจัยและวิชาการของมหาวิทยาลัย
  5. จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของงานบริการวิจัยและวิชาการเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
  6. บริหารจัดการรขึ้นทะเบียนและการต่อทะเบียนที่ปรึกษากับกระทรวงการคลัง
  7. บริหารจัดการฐานข้อมูลโครงการบริการบริการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการสถาบันฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  8. กำกับดูแลงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

  2. นำเสนอผลงาน แสดงวิสัยทัศน์ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรี เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 20,090 บาท

  ปริญญาโท เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 23,440 บาท

  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496077 (คุณธราทิพย์)
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ