รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานบริการวิชาการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการวิชาการ สังกัด สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  10 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  17 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือหากมีประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา ตามที่ ก.พ.รับรอง

  2. มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หรือหากมีประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคล / หน่วยงานต่างๆ ได้ดี 

  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet และ Intranet อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. พัฒนางานและกำกับดูแลงานต่าง ๆ ของงานบริการวิชาการและวัฒนธรรม พร้อมกำกับดูแลการทำงาน ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องเหมาะสม

  2. บริหารจัดการด้านบุคลากร การเงิน และการพัสดุ ของงานบริการวิชาการและวัฒนธรรม

  3. วางแผน เขียนโครงการเพื่อดำเนินงานบริการวิชาการและวัฒนธรรมของคณะฯ  

  4. ติดตาม ตรวจสอบ ให้ได้ผลงานตามที่กำหนด และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 

  5. กลั่นกรองหนังสือเอกสารต่างๆ เพื่อนำเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดทำหนังสือโต้ตอบไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

  6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ภายใต้การกำกับดูแลของ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม

  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  2. การสอบคัดเลือก

      - ทดสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

      - ทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)

      - ทดสอบวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint

      - นำเสนอวิสัยทัศน์พร้อมสอบสัมภาษณ์  

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440 บาท

  หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) 
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)  
  • ตรวจสุขภาพประจำปี  
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ  
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้) 
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร  
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า  
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

   

   

 • หมายเหตุ :
  http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 153
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :