รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  คณบดี (วิทยาลัยการจัดการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยการจัดการ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ
 • เปิดรับสมัคร :
  12 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  8 ธันวาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. 2563
 • อายุไม่เกิน :
  61 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. 2563

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. 2563

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  -

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2849 6283
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :