รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานประกอบอาหาร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
 • เปิดรับสมัคร :
  16 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  27 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  4 ธันวาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  15 ธันวาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  ด้านอาหารสำหรับเด็ก (ถ้ามี)
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศหญิง
  2. วุฒิการศึกษา            
      2.1 ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย            
      2.2 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ไม่จำกัดสาขา) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  
      2.3 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ไม่จำกัดสาขา) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้            
  3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ และรักงานบริการ มีจิตอาสา            
  4. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ปฏิบัติงานชั้นต้นในการประกอบอาหาร ทำความสะอาด ดูและรักษาโรงครัว และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร    
  2.คุณสมบัติปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น    
      2.1 เข้าปฏิบัติงานช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 6.00-6.30 น. (ไม่สายเกินกว่าที่กำหนด)
      2.2 จัดเตรียมวัตถุดิบ ทำหน้าที่ปรุงอาหารพื้นฐานได้ (อาหาร-ขนมหวาน)
      2.3 มีความคล่องตัว มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ขยัน ซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบและรักงานบริการ 
      2.4 มีความอดทน อดกลั้น เมื่อมีเหตุการณ์ อดทนความกดดันจากผู้ร่วมงาน
      2.5 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องอาหารตามที่ได้รับมอบหมาย
      2.6 มีความมานะ พยายาม เรียนรู้โภชนาการอาหารของเด็ก
      2.7 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบที่ดี
      2.9 ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการ  ทดสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 11,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
  3.คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 8,690 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  สวัสดิการ : ประกันสังคม
   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0608 ต่อ 1327 , 1328
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ