รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสาร งานบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  16 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  20 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  1 มีนาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ถ้ามีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี

  3. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีทัศน์โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro, After Effect หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  4. มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบ Website และ Graphic Design เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

  5. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำเว็ปไซต์โดยพัฒนาเองด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ด้วย HTML, HTML5, PHP, JavaScript ตลอดจนการใช้งาน CMS หรือ Framework รวมถึง ความรู้ด้านฐานข้อมูล MySQL, SQL Server  

  6. สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้

  7. หากเป็นเพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  8. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยผลการทดสอบมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว วิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  ลำดับที่

  ประเภทคะแนนทดสอบ

               คะแนน

  1

  IELTS (Academic Module)

                  3

  2

  TOEFL IBT (Internet Based)

                  29

  3

  TOEFL- ITP

                  390

  4

  TOEFL- CBT    

                  90

  5

  TOEIC

                  400

  6

  MU GRAD Test

                   36

  7

  MU-ELT

                   56

   

   

   

   

   

   

   

             

   

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ติดตั้ง ควบคุม ดูแลระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ที่ใช้ในการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ตลอดจนงานสนับสนุนอื่นๆ

  2. ออกแบบ พัฒนา ดูแลเว็ปไซต์ของส่วนงานให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและพร้อมเข้าใช้งานอยู่เสมอ

  3. ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ หรือรายวิชา E-Learning ตลอดจนงานอื่นๆ ของวิทยาลัยฯ

  4. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นจากคุณสมบัติตามเอกสารในใบสมัครเพื่อเข้ารับ     

  : สอบข้อเขียน

  : สอบสอบสัมภาษณ์ (ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเสนอผลงานที่ผ่านมา อาทิเช่น Portfolio Website)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท

  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4414296 ต่อ 113,318 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :