รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  16 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  18 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร
  3. มีทัศนคติที่ดี พร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่
  4. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS (Academic Module)        คะแนนไม่รวมต่ำกว่า         ๓          คะแนน หรือ
  • TOEFL IBT (Internet Based)      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๒๙        คะแนน หรือ
  • TOEFL ITP                               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๓๙๐     คะแนน หรือ
  • TOEFL CBT                             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๙๐        คะแนน หรือ
  • TOEIC                                     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๔๐๐     คะแนน หรือ
  • MU GRAD Test                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๓๖        คะแนน หรือ
  • MU-ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๕๖        คะแนน

  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)

  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office/ Internet/ Video Conference Meeting Program ได้ในระดับดี และหากมีความสามารถทำ Info graphics หรือ Website ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  6.หากมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ การบริหารจัดการโครงการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นเฉพาะกรณีพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงของมหาวิทยาลัยจากฐานข้อมูลสากล         และจัดทำเป็นรายงาน
  2. จัดทำข้อมูลงานวิจัยเผยแพร่ลงในระบบ Internet และ Intranet
  3. ประสานงานและรวบรวมข้อมูลด้านการวิจัย เช่น ผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ จัดทำเป็นสรุปและรายงาน
  4. ประสานงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์และ/หรือจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการเผยแพร่สู่สังคม
  5. มีความสามารถในการเขียนโครงการวิจัย รวมถึงอ่านและสรุปวิเคราะห์โครงการวิจัยได้
  6. มีความสามารถสรุปวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยและจัดทำเป็นรายงานได้
  7. ดำเนินงานด้านเลขานุการกิจของการประชุมต่าง ๆ
  8. จัดทำข้อมูลสถิติด้านการวิจัยต่าง ๆ นำเสนอผู้บริหารในโอกาสต่าง ๆ
  9. ติดตามตรวจสอบตัวชี้วัดด้านการวิจัยจาก PA ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
  10. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หมายเหตุ :
  เลื่อนวันสอบคัดเลือกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6242 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :