รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (เรียกเก็บและติดตามหนี้)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการคลัง
 • เปิดรับสมัคร :
  17 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  22 มกราคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   

  ๑. คุณวุฒิปริญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

  ๒. อายุไม่เกิน ๔๕ ปี

  ๓. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๔. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ๕. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส และสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้

  ๖. หากมีประสบการณ์ด้านการส่งเบิกกองทุนทดแทน สิทธิ พรบ. ระบบส่งเบิกบริษัทประกันชีวิต (Fax Claim) และสามารถใช้งานระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   

  ๑. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิกองทุนทดแทน สิทธิพรบ. และการส่งเบิกบริษัทประกันชีวิต (Fax Claim)

   ๒. บันทึกข้อมูลตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแยกตามสิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิกองทุนทดแทน สิทธิพรบ. และการส่งเบิกบริษัทประกันชีวิต (Fax Claim) 

  ๓. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอเบิกค่ารักษาพยาบาลแยกตามสิทธิกรมบัญชีกลาง  สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิกองทุนทดแทน สิทธิพรบ. และการส่งเบิกบริษัทประกันชีวิต (Fax Claim) 

  ๔. บันทึกข้อมูลผ่านระบบที่เกี่ยวข้องแยกตามสิทธิ

  ๕. ประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้อง และจัดทำหนังสือเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ

  ๖. จัดทำรายงานผลการเรียกเก็บ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล ประจำเดือน ประจำไตรมาศ ประจำปี

  ๗. วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ มีการพัฒนางานต่อเนื่อง

  ๗. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  ๒. สอบปฏิบัติด้านการใช้คอมพิวเตอร์

  ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒o,o๙o บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :