รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • เปิดรับสมัคร :
  24 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครการก่อสร้าง โครงการวิจัย โครงการอบรมบริการวิชาการ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. พร้อมปฏิบัติงานได้ทั้งที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในช่วงก่อตั้งศูนย์ฯ และที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อศูนย์ฯเปิดให้บริการ
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญาตรี ด้านบริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ การศึกษา ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ นิเทศศาสตร์ (ถ้าคุณวุฒิไม่ตรงกับข้างต้นกรุณาแนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 3 ปี)
  3. อายุไม่เกิน 30 ปีนับถึงวันสมัคร ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องได้รับการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  4. มีความสนใจหรือเข้าใจประเด็นสังคมผู้สูงอายุ พร้อมทุ่มเททำงานเพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
  5. มีความคิดสรา้งสรรค์ ต้องารร่วมบุกเบิก platform / social enterprise สำหรับสังคม ผู้สูงอายุ
  6. มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับ ดีมาก
  7. มีทักษะการใช้โปรแกรมสื่อสารทาง Internet และ Social media
  8. มีจิตใจบริการ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานธุรการและเลขานุการ รับ-ส่ง เอกสารของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุฯ รวมถึงการร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบภายในและภายนอกส่วนราชการต่างๆ จัดเตรียมการประชุม การจัดเลี้ยง ประสานงานการจองห้องประชุมและจัดทำสรุปรายงานการประชุม
  2. งานทรัพยากรบุคคล จัดทำภาระงาน ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในส่วนของตำแหน่งที่ต้องการสรรหาเพิ่ม แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน การบรรจุและจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน รวมถึงการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
  3. งานพัสดุ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์ หรือพัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างศูนย์ฯ และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์
  4. งานการเงิน งบประมาณ และนโยบายและแผน ดำเนินการขออนุมัติงบเงินอุดหนุนจัดสรรจากคณะฯ  ได้แก่  งบพัฒนาคุณภาพ งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ การสำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามปีงบประมาณของหน่วยงาน
  5. งานสื่อสารองค์กรและการะดมทุน สนับสนุนงานสื่อสารองค์กร กิจการพิเศษ  และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เพื่อการสร้างการรับรู้และการระดมทุนศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ
  6. งานบริการการศึกษา บริการการรักษาพยาบาล งานวิชาการ งานวิจัย และงานพัฒนาคุณภาพ สนับสนุนงานด้านการศึกษาก่อน และหลังปริญญา ร่วมจัดทำและสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงในระบบคุณภาพด้านต่างๆ ของศูนย์ และร่วมจัดประชุมวิชาการ อบรมหลักสูตรต่างๆ ตลอดจนติดตามตัวชี้วัดตาม PA ของศูนย์
  7. งานสารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ SiriUS เพื่อการบริหารจัดการศูนย์
  8. งานการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
  21. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  คุณพัชรินทร์ โทร. 02-4141855
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ