รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานด้านการตลาดและลูกค้า)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารสินทรัพย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร
 • เปิดรับสมัคร :
  25 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. อายุ ไม่เกิน ๓๐ ปี
  3. เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
  4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น (กรณีเป็นเพศชาย)
  5. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  6. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
  7. มีประสบการณ์ในสายงานการตลาด หรืองานด้านลูกค้าสัมพันธ์ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓ ปีขึ้นไป
  8. มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ (Presentation) ที่ดี
  9. สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปพบลูกค้านอกสถานที่ได้
  10. หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  11. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  12. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                    IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓      คะแนน หรือ

                    TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙   คะแนน หรือ

                    TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐             คะแนน หรือ

                    TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐   คะแนน หรือ

                    TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐             คะแนน หรือ

                    MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖   คะแนน หรือ

                    MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖   คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำแผนการตลาด แผนส่งเสริมการขาย ของศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร และอาคารอื่นๆของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสังกัดศูนย์บริหารสินทรัพย์
  2. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย คู่ค้า คู่แข่ง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถสิทธาคาร
  3. ดำเนินการหาลูกค้าของศูนย์ประชุมฯ ทั้งจากหน่วยภายในและภายนอก ให้ได้ตามเป้าหมาย
  4. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานด้านการตลาดของศูนย์ประชุมและอาคารมหิดลสิทธาคาร เป็นรายเดือนหรือตามที่เหมาะสมกับสถานการณ์
  5. ปฏิบัติหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของศูนย์ประชุมและอาคารจอดมหิดลสิทธาคาร
  6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ผ่านการสอบข้อเขียน สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์และนำเสนอแนวคิดแผนการตลาดเบื้องต้น (ใช้เวลานำเสนอไม่เกิน ๑๕ นาที)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  ยังไม่กำหนดวันสอบคัดเลือกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6066 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :