รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ (หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 • เปิดรับสมัคร :
  25 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  21 ธันวาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์การทำงานภาครัฐ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันสมัคร หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)
  3. หากมีประสบการณ์การทำงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติอื่นๆ

  1. มีความรู้ความสามารถในงานด้านพัสดุอย่างดี และโปรแกรมเกี่ยวกับระบบบัญชี เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านพัสดุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  4. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความรู้ความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
  7. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  8. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ ละเอียดรอบคอม ขยัน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีจิตบริการและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. จัดทำเรื่องการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ
  2. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมวัสดุ
  3. รายงานแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง
  4. จัดทำการเบิกจ่ายเกี่ยวกับงานพัสดุ
  5. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณต่าง ๆ ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ฯ
  6. ควบคุมดูแล ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ฯ
  7. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายให้แก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ฯ
  8. ประสานงานกับส่วนต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลของศูนย์ฯ
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก  :  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   22,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในสังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2201-5094
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :