รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  16 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  • อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  • คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านอักษรศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ (วิชาเอก), ทางด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
  • ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ - สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ ในระดับดี – ดีมาก
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office/ Photoshop และ Power Point Presentation/Web design
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีจิตใจ ให้บริการ
  • มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
  • สามารถทำงานที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา เลขานุการ หรือการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนมาก่อน หรือมีความรู้ภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติของคณะ
  • รับผิดชอบงานด้านติดต่อประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
  • ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ การฝึกอบรมในหลักสูตรนานาชาติ
  • ต้อนรับ อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับอาคันตุกะ อาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
  • ร่าง โต้ตอบ จดหมายภาษาต่างประเทศ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

             สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี       เดือนละ  ๒๐,๐๙๐  บาท

  ปริญญาโท       เดือนละ  ๒๓,๔๔๐  บาท                                  

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารและรูปถ่ายให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :