รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • เปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านธุรการสำนักงานภาครัฐและเอกชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขายกเว้น เกษตรและช่างฯ(การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.การประชาสัมพันธ์ระดมทุน ต้อนรับและให้บริการผู้ที่มาใช้บริการภายในเวลาราชการ
  2.ร่าง/พิมพ์ จดหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดกรองเอกสารและจัดทำบันทึกข้อมูลเอกสารทั่วไปและเอกสารเฉพาะเข้าระบบ Electronic
  Document (eDoc) เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม
  3.จัดเตรียมเอกสารการประชุม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง LCD ในการประชุมต่างๆ 
  4. เบิกวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานผ่านระบบ SAP
  5. ขออนุมัติในหลักการเบิกค่าตอบแทนและเบิกค่าตอบแทนในระบบ SAP 
  6. จัดทำบันทึกการขอจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือการจ้างต่างๆในระหว่างปีงบประมาณ จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และจัดส่งให้งานพัสดุคณะฯ และดำเนินการตามระเบียบ
  วิธีการจัดซื้อประเภทต่างๆ สำรวจรายการพัสดุ / ครุภัณฑ์ ร่วมกับงานพัสดุคณะฯ และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน
  7.ดำเนินการขออนุมัติงบเงินอุดหนุนจัดสรรจากคณะฯ ได้แก่ งบพัฒนาคุณภาพ งบอุดหนุน ประจำปี เข้าร่วมประชุมและ
  รวบรวมข้อมูลสำหรับการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน/สิ่งก่อสร้าง ประจำปี
  8. บันทึกการลาของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ในระบบ SAPเข้าร่วมประชุมและช่วยประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษต่างและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  9. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1.  เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. ค่าทำงานล่วงเวลา
  5. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  8. รถรับ-ส่งบุคลากร
  9. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  10. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  11. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  12. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  13. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  14. ทุนการศึกษาบุตร
  15. เครื่องแบบบุคลากร
  16. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ