รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  4 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   

  1. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์
  2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร
  3. มีทัศนคติที่ดี พร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่
  4. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS (Academic Module)        คะแนนไม่รวมต่ำกว่า         ๓          คะแนน หรือ
  • TOEFL IBT (Internet Based)      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๒๙        คะแนน หรือ
  • TOEFL ITP                               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๓๙๐     คะแนน หรือ
  • TOEFL CBT                             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๙๐        คะแนน หรือ
  • TOEIC                                     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๔๐๐     คะแนน หรือ
  • MU GRAD Test                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๓๖        คะแนน หรือ
  • MU-ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๕๖        คะแนน

  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)

  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office/ Internet/ Video Conference Meeting Program ได้ในระดับดี และหากมีความสามารถทำ Info graphics หรือ Website ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  6. หากมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ การบริหารจัดการโครงการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นเฉพาะกรณีพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.      ปฏิบัติงานเลขานุการกิจ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเอกสารและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

  ๒.      ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุม

  ๓.      ประสานงานโครงการที่เสนอขอทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย

  ๔.      ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท / ปริญญาโท ๑๗,๕๐๐ บาท

                                      

 • หมายเหตุ :
  ยังไม่กำหนดวันสอบคัดเลือกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0895465817 คุณตรีระกา กิจเนตร
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :