รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาทฯ
 • เปิดรับสมัคร :
  4 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  9 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์และปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารทั้งในและนอกเวลาราชการ
  • การตรวจวินิจฉัยและรักษาระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Endoscopy)
  • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Lower GI Endoscopy)
  • การส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (ERCP)
  • การตรวจด้วยกล้องส่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (EUS, EUS FNA)
  • การตรวจวินิจฉัยโดยการส่องกล้องลำไส้เล็ก (Enteroscopy Double Balloon)
  • การตรวจวินิจฉัยด้วยแคปซูล (Capsule Endoscopy)
  • ทำความสะอาด จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ และดูแลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
  • นัดหมายและให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการปฏิบัติตัวก่อนและหลักการทำหัตถการแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
  • ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษา
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 15,400 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
   -  ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
   -  ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
   -  สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสาบันการเงิน
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี  (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • กิจกรรมสันทนาการ งานปีใหม่ งานกีฬาสี
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  สมัครงานออนไลน์ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :