รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการสาขา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (นานาชาติ) ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
 • เปิดรับสมัคร :
  4 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  11 มกราคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  2ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศหญิง-ชาย (เพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • มีอายุไม่เกิน ๓๐ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี และภาวะความเป็นผู้นำ
  • มีใจรักในงานบริการ, ขยัน, อดทน
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์และอาทิตย์ได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับสื่อสาร
  • หากมีความรู้ทางด้านดนตรีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  รับผิดชอบงานในการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (นานาชาติ) ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล งานพัสดุ งานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การจัดสอบ การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมจัดทำและวางแผนประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ควบคุมและบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราแรกบรรจุ บวกเพิ่มประสบการณ์ตามเกณฑ์

  1. ประกันสังคม


  2. ประกันสุขภาพกลุ่ม


  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


  4. ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002525 ต่อ 1106, 1130, 1131 หรือ 088-883-6847
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :