รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยสื่อสารองค์กร งานบริหารและธุรการ
 • เปิดรับสมัคร :
  8 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  21 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน การพัฒนาระบบฐานข้อมูล/เว็บแอพลิเคชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2. มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันด้วย Phython อย่างน้อย ๑ ปี หากสามารถใช้งาน Word press ได้ในระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความรู้เบื้องต้นด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
  4. มีความรู้ ความสามารถติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
  5. มีทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  6. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร
  7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเวลาจำกัดได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ และเว็บแอปพลิเคชันต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์
  2. รับผิดชอบในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์
  3. สำรวจความต้องการ และกำหนดมาตรฐานในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
  4. ดูแล ควบคุม ติดตั้ง และจัดทำแผนเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมไปถึงโปรแกรมต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้ เหมาะสมกับการใช้งาน ในพันธกิจต่างๆ ของคณะฯ
  5. แก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง รวมทั้งการให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :   สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :              คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท

  สวัสดิการ :                      ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  รับตัดโอน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401-1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :