รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  8 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านวิจัยตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา วิทยาการจัดการ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานวิจัย 1 ปีขึ้นไป
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการวิจัย แหล่งทุนวิจัย ผลงานด้านการวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัย รวบรวม พัฒนา อัพเดต ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
  • จัดโครงการฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานวิจัย ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนอาจารย์พยาบาลในการขอทุนจากภายนอก ความร่วมมือและประสานงานในการทำวิจัยระหว่าางสถาบันวิชาชีพ ทั้งภายในประเทศและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
  • ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนอาจารย์พยาบาลในการเขียนโครงการ, การขอเอกสารจริยธรรมการวิจัยในคน, ข้อเสนอโครงการสำหรับขอทุน ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • จัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือวิจัย และโปรแกรมที่่เกี่ยวข้องกับการวิจัย รวมถึงศึกษาข้อมูลวิธีการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ และสามารถให้คำแนะนำในการใช้งานแก่อาจารย์ในโรงเรียนพยาบาลฯ ได้
  • ร่วมวางแผน และการจัดทำ Research Center ให้เป็น ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ มีการบริหารจัดการระบบงานวิจัยแบบครบวงจร และสามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจของโรงเรียนพยาบาลฯ
  • จัดเตรียมข้อมูลตัวชี้วัดด้านวิจัยของโรงเรียนพยาบาลฯ/การรับรองสถาบันฯ จากสภาการพยาบาล/ระดับคณะฯ/ระดับมหาวิทยาลัย
  • จัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม ของคณะกรรมการด้านวิจัยและนวัตกรรม
  • จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัย วารสารต่าง ๆ รวมถึงการขอใช้เครื่องมือวิจัย
  • ร่วมประเมินความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยง ของพันธกิจด้านวิจัย ตามปีงบประมาณ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือนและค่าตอบแทน

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440  บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ 

  สวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) Flexible Benefit
   -  ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
   -  ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
   -  สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสาบันการเงิน
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี  (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • กิจกรรมสันทนาการ งานปีใหม่ งานกีฬาสีเงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  สมัครงานออนไลน์ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :