รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  7 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์พยาบาลห้องผ่าตัดมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์

  2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

  3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel

  4. หากมีประสบการณ์พยาบาลห้องผ่าตัดมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5. หากมีประสบการณ์เป็นพยาบาลส่งเครื่องมือ (scrub nurse) อย่างน้อย 2 ปี จะได้ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  6. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานบริการส่วนหน้า

  1.1 งานลงทะเบียนรับผู้ป่วย – บันทึกการรักษา

  1.2 ยืมและคืนฟิลม์เอกเรย์ ส่งตรวจชิ้นเนื้อและติดตามผล

  1.3 บันทึกค่ารักษาพยาบาล ลงระบบคอมพิวเตอร์

  1.4 งานจัดเตรียมเอกสาร พิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสารต่างๆของหน่วยงาน

  2. งานบริการผู้ป่วยผ่าตัด

  2.1 เตรียมสถาที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สำหรับการผ่าตัดทางทันตกรรมภายใต้ยาสงบประสาท และสำหรับการผ่าตัดความผิดปกติของใบหน้าและขากรรไกร เนื้องอก การติดเชื้อ การแก้ไขความพิการของขากรรไกรและใบหน้าภายใต้ยาระงับความรู้สึก

  3. งานสนับสนุนบริการ

  3.1 งานล้างทำความสะอาดเครื่องมือ จัดชุดเครื่องมือและส่งเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ

  3.2 งานเตรียมวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในงานผ่าตัด

  3.3 ตรวจเช็ควัสดุคงเหลือและงานเบิกวัสดุ

  3.4 งานดูแลตรวจเช็ค ทำประวัติส่งซ่อมและจำหน่ายครุภัณฑ์

  3.6 จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยในของห้องผ่าตัด

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                             คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทาง     
                                                  ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพ
                                                  ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ

   

   

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :