รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (ระดับ 2)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองคลัง
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารพัสดุ
 • เปิดรับสมัคร :
  14 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  25 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  1 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กุมภาพันธ์ 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  2. สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางบริหารธุรกิจ/เลขานุการ/คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงที่สามารถปฏิบัติงานธุรการได้
  3. สามารถปฏิบัติงานเอกสาร และประสานงานโต้ตอบได้เป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office ในระดับดีมาก
  5. มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตสำนึกในการให้บริการ
  6. มีทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ กะตือรือร้น มุ่งมั่น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
  8. หากมีประสบการณ์ที่ตรงหรือเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  10. ปฏิบัติงานด้วยความคล่องแคล่ว รวดเร็ว ถูกต้อง 
  11. มีความสามารถในการตอบคำถามและอธิบายงาน ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และสุภาพ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ตามเอกสารแนบ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ตามเอกสารแนบ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑๑,๕๐๐ บาท + ค่าครองชีพ ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6185 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ