รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การบริหารจัดการ โดยเฉพาะการนำทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 8 ปี และประสบการณ์ในงานด้านบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารสถานศึกษา หรือระดับองค์กร หน่วยงานด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี (กรณีเป็นบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน)
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการศึกษา, การบริหารการศึกษา, ความเป็นผู้นำทางการศึกษา, การพัฒนาหลักสูตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.พ. รับรอง 

  2. มีประสบการณ์การบริหารจัดการ โดยเฉพาะการนำทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 8 ปี

  3. มีประสบการณ์ในงานด้านบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารสถานศึกษา หรือระดับองค์กร หน่วยงานด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  (กรณีเป็นบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน)

  4. มีทักษะการประสานงานและประสานความต่างที่หลากหลายของทีมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  5. มีความสามารถในการจัดการข้อมูลด้านการศึกษา และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง  

  6. มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  7. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการหรือให้การรับรอง กรณียังไม่ผ่านการอบรม หากได้รับคัดเลือก จะแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และต้องเข้ารับการอบรม หลักสูตรบริหารภายใน 1 ปี 

  8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลภายนอกต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลคะแนนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

   

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น

  2. บริหาร กำกับดูแล และติดตามประเมินผลและปรับแผนงานให้เหมาะสมกับทรัพยากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ทั้งงบประมาณและบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และบริหารจัดการการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของคณะฯ และมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องเรียบร้อย

  3. สร้างและรักษาเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก คณะฯ และมหาวิทยาลัยเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  4. บริหารผลการปฏิบัติงาน พัฒนาขีดความสามารถ วางแผนสายอาชีพ และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการมอบหมายงาน ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงและสอนงาน

  5. สื่อสารกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งนโยบาย กรอบการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน/องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  6. พัฒนามาตรฐาน ระบบและกระบวนการดำเนินงานวิชาการการศึกษา ของหน่วยงานในภาพรวม

  7. สามารถตอบปัญหา ชี้แจง ให้คำแนะนำประเด็นต่างๆ ในของหน่วยงานที่รับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการทำงานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง

  8. รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานในภาพรวม

  9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. คัดเลือกจาก คุณสมบัติ  ประสบการณ์ทำงานตามเอกสารในใบสมัครเป็นเบื้องต้น

  2. สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน

  เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440 บาท 

  (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ) 

   

  สิทธิประโยชน์สวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)  
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)  
  • ตรวจสุขภาพประจำปี  
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ  
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)  
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร  
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า  
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)  

   

 • หมายเหตุ :
  http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-2012585 ต่อ 153
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :