รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (คนขับรถ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  17 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 ธันวาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  22 มีนาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  1-2ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

          คุณสมบัติทั่วไป   ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้

                    1  มีสัญชาติไทย

                    2  มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

                    3  ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3                            (ใบ สด.8) หรือได้รับการยกเว้น 

                    4  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือ เทียบเท่า

                    5  มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้ มีทัศนคติดี มีความรับผิดชอบ

                    6  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)

                    7  สามารถปฏิบัติงานด้านเอกสารได้ เช่น Microsoft Office

                    8  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรฐานทั่วไป 

                    9  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                   10  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                   11  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                   12  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                    1  มีความรู้  ความสามารถและทักษะในการขับรถยนต์  ไม่น้อยกว่า 5 ปี  โดยมีหนังสือรับรอง                           การทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานอื่นซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติมาแสดง

                    2  มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ให้กับหน่วยงานราชการ รับ-ส่งชาวต่างประเทศ และรับ-ส่งสนามบิน จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

                    3  ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมขนส่งทางบก

                    4  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

                    5  มีความรู้ และทักษะในการดูแล บำรุงรักษารถยนต์ในเบื้องต้น

           

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ  ขับรถยนต์ส่วนกลาง  ดูแลรักษาความสะอาด  บำรุงรักษา  แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ส่วนกลางและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

            ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางโดยใช้ความรู้ความชำนาญและทักษะพอสมควร  ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยตลอดเวลา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ทดลองปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - ประกันสังคม

  - ประกันสุขภาพกลุ่ม

  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • หมายเหตุ :
  Send resume : msmu.mahidol@gmail.com
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002525 ต่อ 1106, 1130, 1131 หรือ 088-883-6847
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ